Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн хуудас
1. Байгууллага аж ахуйн мэдээлэл
Үйл ажиллгааны үндсэн чиглэл

Удирдах ажилтан
Ажилтан
Салбар, болон охин компаний нэр:
Хамтран ажилладаг байгууллагууд:
2. Удирдлагын мэдээлэл
3. Ассоциацтай холбогдон ажиллах хүний мэдээлэл