ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА

        Гишүүн байгууллагуудынхаа ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд хамгаалж төлөөлсөн, үндэсний болон олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-уудын манлайлагч байгууллага байна.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

        Барилгын салбарт зөв засаглалыг бий болгоход төр ба хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, уялдааг сайжруулж, хууль эрх зүйн орчинд шинэчлэл хийхэд нөлөөлж, гишүүдийн чадавхыг сайжруулж, барилгын зах зээлийн тогтвортой өсөлтийн төлөө чармайн ажиллана.

 

Үнэт зүйлс

  • Гишүүдийн эрх ашгийг хамгаална
  • Гишүүн бүрт хүрч үйлчилнэ
  • Үйл ажиллагаа хараат бус байна
  • Төр, хувийн хэвшилтэй үлгэр жишээ түншилнэ